Politică de confidențialitate

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.Cine este operatorul de date?

C.A.R. ULPIA denumit  în  continuare  “operatorul”  este  o instituție financiară  nebancară. Conform legislației privind protecția datelor, C.A.R. ULPIA este  operator  de  date  cu  caracter  personal.  Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană juridică sau fizică ce controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi hârtie sau fișiere electronice).

2.Ce date cu caracter personal colectăm?

Operatorul  colectează  și  procesează  după  caz,  diferite  date  cu  caracter  personal  despre  dumneavoastră: numele și prenumele, adresa de domiciliu și/sau corespondență, data și locul nașterii, sexul, codul numeric personal,   semnătura,   situația   financiară,   numărul   de  telefon,   adresa   de  e-mail,   datele   privind   contul bancar, datele privind actul de identitate, datele privind actele de stare civilă, nivelul de școlarizare și date cu privire la angajator.

De   asemenea,    colectăm   date   sensibile    despre   dumneavoastră    de   exemplu:    istoricul   reclamațiilor (dumneavoastră), informații care provin din certificate privind sănătatea, decizii  medicale privind capacitatea de muncă.

3.Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vom colecta și vom folosi datele dumneavoastră  cu caracter personal pentru îndeplinirea  scopurilor  legitime și/sau    pentru    a   ne   conforma    obligațiilor    legale    și   sau   contractuale    (situație    în   care   nu   este necesar consimțământul  dumneavoastră,  întrucât legislația  privind protecția  datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (numai în cazul în care este necesar consimțământul dumneavoastră).

De asemenea vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse   publice,    autorități    publice,    angajatori,    bănci,   executori    judecătorești,    notari   publici,    avocați, reprezentanți  legali. În cazul situațiilor indicate mai sus nu este necesar consimțământul  dumneavoastră.  Vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și în baza intereselor noastre legitime.  Vom  avea  nevoie  de  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  dacă  doriți  să  aveți  acces  la produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu vă vom putea furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați.

4.Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele  dumneavoastră  cu caracter  personal  vor fi procesate  în legătură  cu scopurile  noastre  legitime.  Vom dezvălui  o  parte  sau  toate  categoriile  de  date  cu  caracter  personal  către  următoarele  terțe  părți  care acționează  ca  operatori  de  date  cu  caracter  personal:  autorități  publice,  angajatori,  auditori/cenzori,  bănci, executori  judecătorești,  notari  publici,  avocați,  Asociația C.A.R.  Regiunea  Vest și instituțiilor  sale  afiliate,  firme de curierat.  Nu  în  ultimul  rând  este  posibil  să  transmitem  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  următoarele situații: în cazul unei reorganizări,  fuziuni, cesiuni (și alte asemenea),  în îndeplinirea  oricăror obligații legale, inclusiv către autorități competente.

5.Unde vor fi procesate datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră  cu caracter personal vor fi prelucrate de către părțile anterior menționate, întotdeauna sub  rezerva   restricțiilor   contractuale   privind   confidențialitatea   și  securitatea,   în  conformitate   cu  legile aplicabile protecției  datelor.  Nu  vom  dezvălui  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  părților  care  nu sunt autorizate să le proceseze.

6.Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?

Dreptul de acces: puteți accesa datele păstrate în legătură cu dumneavoastră,  scopurile și durata prelucrării, detaliile  despre  operatorul  de  date  cu  caracter  personal,  despre  împuterniciți  și terțele  părți cărora  le sunt dezvăluite aceste date.

Dreptul  la  rectificare:  puteți  actualiza  sau  corecta  datele  cu  caracter  personal  pentru  ca  acestea  să  fie întotdeauna exacte.

Dreptul  de    a  fi  „uitat”:  puteți  solicita  ștergerea  datelor  din  înregistrările  noastre  în  anumite  situații, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior menționate.

Dreptul la restricționarea  prelucrării:  în anumite situații puteți solicita restricționarea  prelucrării datelor, ca de exemplu în cazul în care ați contestat exactitatea datelor pentru o perioadă ce va permite operatorului verificarea corectitudinii acestora.

Dreptul  la  opoziție:  vă  puteți  opune  prelucrării  datelor  atunci  când  nu  există  motive  legitime  în  ceea ce privește prelucrarea.

Dreptul  la  portabilitatea  datelor:  puteți  solicita  transferul  datelor  cu  caracter  personal  într-un  format electronic prelucrabil altui operator de date cu caracter personal.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate  exclusiv pe prelucrarea  automată,  inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul    de    retragere    a   consimțământului:    în    cazul    în   care    prelucrarea    se    întemeiază    pe consimțământ, aceasta va produce efecte doar pentru viitor.

Dreptul de a depune  o reclamație  la operator și/sau la autoritatea  de supraveghere  competentă  pentru protecția  datelor  și/sau  în fața instanței  de judecată.  Datele  de contact  ale autorității  de supraveghere se  găsesc  pe  site-ul  oficial:  www.dataprotection.ro.   Pentru  exercitarea  acestor  drepturi  puteți  să  ne contactați conform  celor menționate  la punctul  9, precizând  numele  și prenumele,  o adresă  la care  vă putem  trimite  răspunsul,  inclusiv  electronică,  date  suplimentare  pentru  identificarea  dumneavoastră  și obiectul solicitării.

7.Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal?

În măsura în care este permis de legislația aplicabilă aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor sau să ne comunicați  să  nu  le  mai  prelucrăm  (inclusiv  în  scopuri  de  marketing).  Odată  transmisă  o  astfel  de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de reglementările aplicabile.

8.Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vom păstra datele dumneavoastră  mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

9.Cum ne puteți contacta?

Prin poștă la adresa operatorului: C.A.R. ULPIA, Hațeg, str. Sarmizegetusa nr.12. ap. 23-24, jud. HD sau  la  adresa  de  e-mail  contact@carulpiaifn.ro   De  asemenea,   aveți  posibilitatea   de  a  contacta   și Responsabilul pentru Protecția Datelor la nivelul Asociatiei C.A.R. Regiunea Vest la adresa de e-mail: dataprotection@utcar.ro.