Guvernanță

Guvernantă

| Principii, politici | Obiectul de activitate | Conferința membrilor |
| Consiliul Director | Codul etic profesionalDrepturi și obligații membri |

 

 

PRINCIPII, POLITICI
Guvernanța se referă la modul în care sunt împărțite drepturile și responsabilitățile între diferitele categorii de participanți la activitatea C.A.R., cum sunt membrii, consiliul director, directorii, angajații, cenzorii, specificându-se totodată modul in care se iau deciziile cu privire la activitatea C.A.R. cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de atingere a lor și cum se monitorizează performanțele economice.
C.A.R. Ulpia, își desfășoară activitatea într-un cadru de guvernanță corporativă, care corespunde cerințelor legale și de reglementare ale cadrului legislativ din România, principiilor directoare ale Asociației C.A.R. Regiunea Vest,  precum și in conformitate cu cerințele Codului European de buna conduita pentru acordarea de microcredite
Prin implementarea si aplicarea  principiilor si a procedurilor  se asigura de către C.A.R.  nu doar un echilibru între performantă și conformitate ci chiar o reală îmbunătățire a eficienței economice.
Politica privind guvernanța are la bază prevederile  Statutului C.A.R. ULPIA și principiul organizării unității  administrată in sistem dualist. În consecință, structura de conducere este formata din Consiliul Director – funcția de conducere executivă, care asigura conducerea operativa a C.A.R.  si din Comisia de Cenzori – funcția de supraveghere, care supraveghează activitatea Consiliului Director. Competentele si atribuțiile acestora sunt reglementate prin Statut, prin Regulamentele de organizare si funcționare ale fiecăruia si prin Regulamentul de funcționare a C.A.R. .
 
PRINCIPII PRIVIND RELATIA CU MEMBRI
  • Consiliul director trebuie sa asigure un tratament echitabil fata de toți membri C.A.R..
  • Trebuie să existe un dialog cu membri bazat pe înțelegerea reciprocă a obiectivelor.
  • Comunicarea transparenta și eficienta cu membri, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, este esențială pentru construirea și menținerea încrederii si confidentei acestora;
  • Consiliul director trebuie să se asigure de faptul că litigiile sunt rezolvate cât mai eficient și mai rapid posibil.
  • Asigurarea existenței unor prevederi clare și transparente care să protejeze drepturile membrilor: dreptul la informații relevante asupra mersului C.A.R., in timp util si cu o frecventa periodica; dreptul de participare si vot in Conferința si aici, in plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile si procedurile de vot aplicabile unor astfel de întâlniri; dreptul de participare la repartizarea rezultatului in conformitate cu fondul social deținut; dreptul de a participa si de a fi suficient informat cu privire la schimbările din cadrul C.A.R.: modificări ale Statutului, dreptul de a adresa întrebări cu ocazia Conferințelor membrilor inclusiv cu privire la raportul Comisiei de cenzori; dreptul de a participa la luarea de decizii strategice cum ar fi alegerea consiliului director, sau a Comisiei de cenzori
RAPORTAREA ȘI COMUNICAREA FINANCIARA
Situațiile financiare sunt întocmite si prezentate in conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Situațiile financiare sunt compuse din: contul rezultatului exercițiului, bilanț, situația activelor imobilizate privind activitățile fără scop patrimonial, situația amortizării privind activitățile fără scop patrimonial, ajustări pentru pierdere de valoare a imobilizărilor, date informative, situația verificării CAR, situația creanțelor, situația datoriilor, repartizarea excedentului.
Situațiile financiare sunt verificate trimestrial de către comisia de cenzori.
 
TRANSPARENTA INFORMATIILOR
– C.A.R. ULPIA efectuează raportări periodice si continue cu privire la evenimente importante ce privesc unitatea  incluzând fără a se limita la acestea, situația financiara, performanta, proprietatea si conducerea, atât in mass-media cat si pe pagina web proprie.
– CAR Ulpia se angajează la respectarea unor standarde înalte de onestitate si responsabilitate in livrarea serviciilor sale către membri.
–  Instituția încurajează membrii și angajații, ca în cazul în care constată o neregulă sau se manifestă o temere/îngrijorare/nemulțumire cu privire la activitățile instituției, să informeze persoanele abilitate din cadrul C.A.R. cu privire la neregula respectivă sau să exprime această temere/ îngrijorare/ nemulțumire.