Codul etic și profesional

Guvernantă

| Principii, politici | Obiectul de activitate | Conferința membrilor |
| Consiliul Director | Codul etic profesional |  Drepturi și obligații membri |

 

 

 

 

 

Codul de conduită al salariaților Casei de Ajutor Reciproc ULPIA (denumit în continuare „Cod de conduită”) oferă orientări în materie de etică profesională pentru toate persoanele angajate în Casa de Ajutor Reciproc ULPIA  (denumiți în continuare „salariați”) în procesul realizării atribuțiilor de serviciu și servește drept referință pentru public în ceea ce privește standardele de conduită din cadrul Casei de Ajutor Reciproc ULPIA (denumită în continuare „C.A.R.”).
În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, salariații își vor alinia conduita la valorile C.A.R care sunt: angajament civic, eficiență, excelență, transparență, responsabilitate, integritate și credibilitate. În plus, salariații trebuie să acționeze cu loialitate față de C.A.R, onestitate, independență, imparțialitate, discreție, să respecte standardele de etică profesională și să evite orice situație care ar putea să genereze un conflict de interese.
Salariații trebuie să evite orice formă de discriminare directă – tratarea unei persoane în baza oricăruia dintre criteriile prohibitive în manieră mai puțin favorabilă decât tratarea altei persoane într-o situație comparabilă – sau indirectă – orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are drept efect dezavantajarea unei persoane fată de o altă persoană. Se exceptă cazurile în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare. Discriminarea presupune orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, a unei persoane sau unui grup, în funcție de sex, vârstă, dizabilități, rasă, origine etnică sau socială, limbă, convingeri, apartenență politică, apartenență la o categorie defavorizată, avere, convingeri religioase precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a drepturilor omului și libertăților fundamentale, sau drepturilor recunoscute de lege.
Salariații trebuie să se comporte cu subalternii, colegii, superiorii și în relațiile cu publicul cu politețe și respect. La locul de muncă să evite comportamentul care ar putea crea o atmosferă de ostilitate sau intimidare.
Salariații C.A.R. respectă un sistem de valori și principii al C.A.R. în activitățile pe care le desfășoară în comportamentul zilnic.
 În activitatea C.A.R., integritatea presupune:
a) rezultate, comportament onest, etic și corectitudine față de colegi/subalterni/ superiori;
b) acte și fapte consecvente conform valorilor, care contribuie la sporirea imaginii C.A.R.;
c) independență și obiectivitate în formularea și implementarea politicilor C.A.R.;
d) respectarea sarcinilor stabilite/angajamentelor/obiectivelor asumate;
e) acte și fapte fără a prevala propriul interes asupra intereselor C.A.R.;
f) lipsă de abuz de putere și autoritate;
g) acte și fapte prompte în cazul observării unor comportamente non-etice sau a lipsei de profesionalism.
Constituie încălcări ale eticii în activitatea C.A.R. și contravin principiului de integritate următoarele acte și fapte:
a) nedeclararea conflictului de interese;
b) acte și fapte contrar intereselor C.A.R.;
c) divulgarea secretelor profesionale în cadrul și în afara C.A.R.;
d) încălcarea responsabilității față de colegi/subalterni/superiori;
e) stabilirea unor onorarii/prime suplimentare nerezonabile;
f) abuz de putere și autoritate etc..
 Salariații, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectă legislația României, Legea 122/1996 cu modificările și completările ulterioare, orice alte reglementări aplicabile sistemului C.A.R., regulamentele/procedurile/instrucțiunile interne ale C.A.R., hotărârile Consiliului director, etc..
 Daca salariații dețin informații despre încălcările prevederilor prezentului Cod de conduită, aceștia trebuie să comunice acest fapt superiorilor fără întârziere. Toate rapoartele/notele/informațiile vor fi examinate în regim confidențial. Salariații nu vor suferi nici un dezavantaj în carieră urmare rapoartelor/notelor/informațiilor  făcute apriori unei anchete lansate oficial.