Raport misiune socială decembrie 2021

1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 30.12.2021, în comparație cu cei calculați la 31.12.2020 și cu cei din 2015 din EU, ținând cont de misiunea socială a CAR Ulpia care este:

” Oferirea de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară membrilor noștri, cu precădere salariaților, întreprinzătorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane, pentru a-și satisface nevoile financiare personale, creșterea nivelului de trai și de confort, de dezvoltareși de finanțare a unor activități generatoare de venit.” , situația se prezintă astfel:

-valoarea medie a împrumuturilor acordate a crescut de la 5826 lei la 6320 lei; este cu mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri; a crescut în comparație cu anul trecut, s-a depășit nivelul țintă propus.

-valoarea mediană a păstrat aceași valoare ca la sfârșitul anului 2021, respectiv  7% –  indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita(VNI/capita-în România este de 75.951 lei ) care demonstrează finanțarea membrilor cu venituri foarte mici(la limita sărăciei);s-a realizat nivelul țintă.

-procentul de membrii de sex feminin-indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piața muncii- s-a menținut la 55%; mai mare decât în EU;  s-a atins nivelul țintă.

-procentul de membrii din mediul rural-indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare sub-dezvoltate- a scăzutcu1%, fiind de 54%; nu s-a realizat nivelul țintă.

-procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri-indicator de reintegrare socială și economică  susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează/mențin locuri de muncă este de  6%, a crescut în comparație cu anul 2020;s-a depășit considerabil nivelul țintă; acest fapt se datorează introducerii produselor noi, cu garanția FEI, prin programul EaSI: ”Start-up”, „Agricol”, ”Dezvoltarea afacerii”.

-procentul de credite pentru investiții/achiziții , destinate creșterii nivelului de trai și confort este de 53%, a crescut în comparație cu anul trecut;  s-a depășit nivelul țintă.

-numărul și valoarea  creditelor  acordate pană în dec.2021 sunt următoarele: nr. împrumuturilor acordate este de 4860 , iar valoarea lor este de 30.719.482 lei .

 În ce privește nr. de împrumuturi acordate, acest indicator a crescut considerabil, s-a depășit nivelul țintă  ; Măsurile luate în sensul cresterii acestui indicator, prin promovare produse atât în rândul clienților existenți cât și prin  identificarea de  potentiali clienti, încurajându-i prin diferite oferte, bonusuri au avut efectul scontat.

Referitor la valoarea împrumuturilor și acest indicator a crescut considerabil  în comparatie cu anul trecut, printr-o promovare intensa a produselor, introducere produse noi, deschidere sucursala Lugoj. S-a depășit nivelul țintă.

-procentul de cost/împrumut subvenționat a scăzut, fiind chiar sub nivelul tinta. Am atins nivelul european.

-productivitatea personalului angajat, respectiv a personalului  front office este similară mediei europene, a crescut în comparație cu decembrie 2020. Cu toate că s-a stabilit target-ul pentru fiecare agenție și sectie cu privire la valoarea portofoliului de credite, precum și pentru   calitatea acestui portofoliu și au fost   monitorizate, nu au fost realizate target-urile la multe dintre sucursale, dat fiind contextul actual, astfel că, cu toate că a crescut, nu s-a realizat indicatorul țintă.Productivitatea personalului organizației a crescut, s-a relizat nivelul țintă.

  –numărul de reclamații în urma completării chestionarelor de satisfacție și a membrilor activi cât și a celor retrași, in perioada ian.- dec. 2021, se prezintă  astfel:

-la chestionarele de satisfacție a membrilor activi  nu s-au înregistrat reclamații; s-au înregistrat 9 propuneri .

-la chestionarele de monitorizare a cauzelor de încetare a calității de membru s-au înregistrat 1 reclamație. Au fost înregistrate 18 propuneri.

Nu au existat  reclamații punctuale.

La capitolul propuneri de îmbunătățire a  activității pe perioada ian.-dec.2021, acestea sunt :

1.      Introducerea ajutorului de operații chirurgicale pentru minori;

2.      Să se acorde împrumuturi și celor care au venit sub 1000 lei;

3.      Să se acorde împrumuturi mari cu dobânzi mici.

4.      Mai multe premii la tombolă.

5.      Mai multă flexbilitate în privința giranților.

 

La capitolul sugestii/sesizări pe perioada ian.-dec.2021, acestea sunt:

 

1.  Dobânda prea mare

2.  Termen prea scurt

3.  Bonificatie prea mică

 

Reclamația înregistrată, reprezintă 0.01 % din  numărul total al  membrilor CAR Ulpia  și 0.02% din nr.membrilor activi,  mult <decât 2% care este media la nivel european.

Această reclamație este înregistrată la încetarea calității de membru la sucursala Caransebeș, pentru relația nesatisfăcătoare cu personalul.

Concluzia  ce reiese în urma centralizării chestionarelor de satisfacție, este că relația membrilor cu instituția se bazează pe încredere, relația cu personalul este foarte bună, serviciile puse la dispoziția membrilor sunt foarte bune, activitatea este bine organizată, gradul de satisfacție fiind peste 95%.

II.  Hotărârea Consiliuluidirector, cu privire  la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor,sesizărilor,propunerilor și reclamațiilor făcute de către aceștia, precum și în urma analizei  indicatorilor de performanță  socială prezentați la data de 30.012.2021.

Cu privire  la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor,sesizărilor,propunerilor și reclamațiilor făcute de către aceștia, Consiliul director hotărăște următoarele:

I.Propunerile:

-propunerile nr.1 a  fost deja implementată întrucât a mai fost solicitată;

-propunerea nr.2- deasemenea este implementată, însă cu coplătitor pentru a se încadra în condițiile impuse de lege și implementate în programul SICAR on-line, respectiv scoring și cash flow.;

-propunerea nr.3- dobânda la împrumuturi este stabilită în funcție de caracteristicile produsului și de gradul de risc al acestuia, nu în funcție de mărimea creditului.

-propunerea nr.4 a fost prezentată în biroul executiv  al ASCAR RV și a fost aprobată și implementată.

-propunerea nr.5, deasemenea este implementată, a scăzut nr.giranților solicitați, acesta fiind stabilit în funcție de veniturilor lor, deci cu cât au veniturile mai mari cu atât mai puțini giranți sunt solicitați.

II.Sesizările:

1.      În ce privește reducerea dobânzilor la împrumuturi, aceasta a fost o solicitare    repetată pe care am luat-o în considerare, dobânda socială fiind anulată, iar cea nominală nu a preluat toată diferența ce a rezultat din acest fapt, astfel că per toatal dobânda percepută este mai redusă.

Deasemenea a fost crescută suma împrumutului de capitalizare, care dă posibilitatea creșterii fondului social și implicit a solicitării creditului tradițional cu dobândă mai redusă. 

2.      Referitor la termenul scurt de rambursare, acesta este de maxim 60 luni pentru credit de consum și este aliniat cu legislația în vigoare, OG 52/2016.

3.      Bonificația de asemenea este acordată astfel încât să nu fie devalorizate fondurile sociale și este cu mult peste dobânzile acordate de bănci.

III. Reclamațiile:

O reclamație este înregistrată la încetarea calității de membru la sucursala Caransebeș, pentru relația nesatisfăcătoare cu personalul, dar motivul predominant al nemulțumirii a fost faptul că au fost sesizați giranții că titularul nu și-a respectat graficul de rambursare, ceea ce este în conformitate cu condițiile stipulate în contractul de împrumut.

 În urma prezentării și analizei indicatorilor de performanță socială la data de 30.12.2021,  membrii CD au hotărât, următoarele:

-pentru a încurajacreștereanivelului de educație, care duce implicit la creștereanivelului de traișidezvoltareasocietății, s-a hotărâtcontinuareapromovării-”Împrumutulpentrușcoală”și ”Împrumutul Junior”;

-pentrumembrii cu veniturimici, conform misiuniisociale de incluziunefinanciarășisocială, Consiliul director menținehotărâreaposibilității de introducere acoplătitorului ca parteîn contract șiastfelaceastăcategorie de membrisăpoată beneficia de serviciilefinanciare de creditare;

-în vederea acordării de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară,  economisire și cheltuire responsabilă se continuă întocmirea bugetului de familie -flux de numerar în vederea determinării posibilității reale de plată a ratelor, precum și fluctuația bugetului în funcție de perioada anului pentru distribuirea responsabilă a numerarului disponibil atât la acordarea de împrumuturi, dar în mod special pentru membrii aflați în dificultate și înregistrați în PAR, cărora li se întocmește act adițional de reeșalonare a împrumutului, pentru al conștientiza pe membru care sunt de fapt posibilitățile lui financiare reale și cum să le gestioneze astfel încât să nu mai ajungă în situația de a avea restanțe;

– cu privire la indicatorul de performanță al  angajaților, respectiv productivitatea lor, s-a stabilit target-ul pentru agenții și secții cu privire nu numai la valoarea împrumuturilor acordate cât și a veniturilor încasate, dar și a numărului de împrumuturi acordate și de asemenea urmărirea îndeplinirii target-ului la indicatorul PAR, luându-se măsuri atât în privința promovării intense în vederea creșterii numărului de împrumuturi, cât și punerea accentului pe educația financiară a membrilor aflați in PAR.          

În urma analizării indicatorilor de performanță socială, rezultă că indicatorii financiari și sociali au atins nivelul țintă sau chiar l-au depășit, demonstrând că măsurile luate pentru realizarea acesora au fost adecvate și si-au atins ținta, ceea ce implicit a dus la realizarea obiectivelor misiunii sociale a casei.

 Președinte

              Ec.Goia Dorina