Raport misiune socială iunie 2019

  1. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ SOCIALĂ

Pe baza indicatorilor de performanță socială calculați la 30.06.2019, în comparație cu cei calculați la 31.12.2018 și cu cei din 2015 din EU, ținând cont de completarea misiunii sociale, care în urma aprobării Conferinței membrilor din martie 2018 este: ”Oferirea de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară, membrilor noștri, cu precădere salariaților, întreprinzătorilor și fermierilor, fără discriminare de vârstă și gen, din zonele rurale și urbane de pe întreg teritoriul țării, pentru a-și satisface nevoile financiare personale și de dezvoltare, incluziune financiară și socială, creșterea nivelului de trai și de confort”, situația se prezintă astfel:

– valoarea medie a împrumuturilor acordate a crescut de la 4863 lei la 5130 lei,peste nivelul țintă propus; este cu mult sub media EU, deoarece se finanțează puține împrumuturi pentru activități generatoare de venituri; s-a depășit nivelul tinta propus.

– valoarea mediană a crescut cu un procent de la  5% la 6% –  indicator de incluziune socială și financiară a clienților care nu depășesc valoarea de 150%VNI/capita(VNI/capita-în România este de 75.961 lei la 2017) care demonstrează finanțarea membrilor cu venituri foarte mici(la limita sărăciei);s-a depasit nivelul țintă.

– procentul de membrii de sex feminin-indicator de incluziune socială a clienților de sex feminin ca urmare a discriminării acestora pe piața muncii- s-a menținut la 55%; mai mare decât în EU; nu s-a atins nivelul țintă.

– procentul de membrii din mediul rural-indicator de incluziune socială a clienților din mediul rural, cu acces limitat la servicii financiare datorită infrastructurii financiare sub-dezvoltate- s-a mentinut la  55%; s-a atins nivelul țintă.Se propune creșterea acestuia identificând clienți în zonele rurale arondate.

– procentul de credite pentru activități generatoare de venit /de dezvoltare afaceri-indicator de reintegrare socială și economică  susținut prin credite pentru activități generatoare de venituri care creează/mențin locuri de muncă este de  2%, se impune o creștere a acestuia prin promovarea intensă a produsului specific „Împrumut pentru dezvoltare”.

– procentul de credite pentru bunuri de utilizare îndelungată/investiții , destinate creșterii nivelului de trai și confort este de 22%, cu 1% mai mare decât în anul trecut; nu s-a realizat nivelul țintă. Se impun măsuri în sensul creșterii acestui indicator, prin promovare produse, identificare potentiali clienti.

– numărul și valoarea  creditelor  acordate pana in iun.2019 este: nr. împrumuturilor acordate este de 1738, iar valoarea lor este de 8.917.420 lei – au crescut  în comparație cu iunie 2018, insa nu s-a atins 50% din target-ul stabilit/an. Se impune o mai mare mobilzare a tuturor salariatilor in promovare produse, contactare membrii care nu au credite, identificare noi clienti.

– procentul de cost/împrumut subvenționat a scazut,  s-a încadrat în nivelul țintă.

– productivitatea personalului angajat, respectiv a personalului  front office este similara mediei europene,a crescut în comparație cu iunie 2018.

  – numărul de reclamații în urma completării chestionarelor de satisfacție și a membrilor activi cât și a celor retrași, in perioada ian.- iun.2019, se prezintă  astfel:        

– la chestionarele de satisfacție a membrilor activi  nu s-au înregistrat reclamații; s-au înregistrat 7 propuneri ;  

– la chestionarele de monitorizare a cauzelor de încetare a calității de membru s-a înregistrat 1 reclamație, referindu-se la relaţia cu personalul.

Reclamația înregistrata, una în total,  reprezintă 0,01 % din  numărul total al  membrilor CAR Ulpia IFN și 0.02 % din nr.membrilor activi,  mult <decât 2% care este media la nivel european.

Concluzia  ce reiese în urma centralizării chestionarelor de satisfacție, este că relația membrilor cu instituția se bazează pe încredere,relația cu personalul este foarte bună, serviciile puse la dispoziția membrilor sunt foarte bune, activitatea este bine organizată, gradul de satisfacție fiind peste 95%.

La capitolul propuneri de îmbunătățire a  activității pe semestrul I, acestea sunt :

-2 în care se solicită acordarea de împrumuturi asistenților personali ( care sunt angajati pe perioada determinată) mai mult decât la nivelul fondului, măcar 5000 lei;

-1 în care se solicita retragerea parțială din fondul social;

-1 în care se solicită ca împrumutul la nivelul fondului social să fie fără dobândă;

-1 în care se solicită scăderea dobânzilor la împrumuturi;

II. Hotărârea Consiliului director, cu privire la răspunsul oferit membrilor în urma sugestiilor,sesizărilor,propunerilor și reclamațiilor făcute de către aceștia, precum și în urma analizei  indicatorilor de performanță  socială prezentați la data de 30.06.2019.

În urma prezentării și analizei  reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor membrilor culese pe baza chestionarelor de satisfacție, membrii CD au hotărât, următoarele:

– În ce privește acordarea împrumutulurilor pentru asistenții personali se aprobă acordarea acestora în sumă de până la 3000 lei sau pentru o sumă mai mare cu coplătitor;

– Referitor la retragerea parțială din fondul social, aceasta nu e posibilă conform Legii 122/1996 , se poate efectua doar cesionarea parțială din fondul social;

– Împrumuturile, chiar dacă sunt la nivelul fondului social, conform Statutului CAR  sunt purtătoare de dobânzi, acesta este obiectul nostru de activitate. Fondul social este un instrument de economisire care este bonificat la sfârșitul anului;

– Referitor la scăderea dobânzilor la împrumuturi, membrii Consiliului director au aprobat reducerea dobânzii suport social de la 0,35% la 0,30%, începând cu data de 01.10.2019.

În urma prezentării și analizei indicatorilor de performanță socială la data de 31.06.2019 , membrii CD au hotărât, următoarele:

În ce privește indicatorii de performanță socială, se dorește o creștere a acestora, în acest sens membrii Consilului director luând următoarele măsuri:

-pentru  membrii din mediul rural , membrii Consiliului director hotărăsc continuarea promovării produsului “Rodnic” ;

-pentru  membrii care doresc să dezvolte activități generatoare de venituri și a celor care investesc în produse pentru ridicarea  nivelului de trai, Consiliul director își propune să încurajeze creșterea acestora , prin  continuarea promovării produsului financiar ”Împrumutul de dezvoltare” și căutare de noi clienți;

-pentru a încuraja creșterea nivelului de educație, care duce implicit la creșterea nivelului de trai și dezvoltarea societății, s-a introdus un nou produs financiar-”Împrumutul pentru școală”;

-pentru membrii cu venituri  mici, conform misiunii sociale de incluziune financiară și socială, Consiliul director a aprobat pe lângă  introducerea coplătitorului ca parte în contract și astfel această categorie de membri să poată beneficia de serviciile financiare de creditare;

-în vederea acordării de consultanță la acordarea împrumuturilor, educație financiară,  economisire și cheltuire responsabilă se continuă întocmirea bugetului de familie -flux de numerar în vederea determinării posibilității reale de plată a ratelor, precum și fluctuația bugetului în funcție de perioada anului pentru  distribuirea responsabilă a numerarului disponibil atât la acordarea de împrumuturi, dar  în mod special pentru membrii aflați în dificultate și înregistrați în PAR, cărora li se întocmește act adițional de reeșalonare a împrumutului, pentru al conștientiza pe membru, care sunt de fapt posibilitățile lui financiare reale și cum să le gestioneze astfel încât să nu mai ajungă în situația de a avea restanțe;

– cu privire la indicatorul de performanță al  angajaților, respectiv productivitatea lor, s-a stabilit target-ul pentru agenții și secții cu privire la valoarea împrumuturilor acordate cât și a veniturilor încastae și deasemenea urmărirea îndeplinirii target-ului la indicatorul PAR          

– de asemenea în vederea menținerii costului/împrumut  s-au analizat pe fiecare agenție/secție cheltuielile totale și s-au impus măsuri corespunzătoare, dovadă creșterea productivității;

    În urma analizării indicatorilor de performanță socială, rezultă că majoritatea indicatorilor au înregistrat o creștere în comparație cu anul 2018, sau cel puțin s-au menținut, ceea ce denotă că obiectivele misiunii sociale au fost atent monitorizate și s-au luat măsuri adecvate pentru atingerea acestora.

Președinte

              Ec.Goia Dorina